Reklamácie

Reklamácia tovaru 

V prípade reklamácie kontaktujte nás prosím na email koze@koze.sk alebo telefonicky na 0911 963 498 / 0904 640 409 

Adresa na reklamáciu tovaru :

MOTÝĽ TRADE,s.r.o. 

Sídlisko 160/42 

Tvrdošín 02744

Reklamačný formulár      

    (kliknuť na obálku)

_____________________________________________________________________

Vrátenie tovaru

Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní, odo dňa kedy kupujúci alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme produkt, t.j. táto lehota sa skončí po 14 dňoch od prevzatia tovaru. Ak však koniec tohto obdobia pripadne na deň pracovného pokoja, lehota sa predlžuje do nasledujúceho pracovného dňa. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie, v lehote 14 dní, od zmluvy podľa § 7 ods. 1 zák. č. 102/2014 Z.z. zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy (ďalej len „oznámenie o odstúpení od zmluvy“). Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý mu odovzdal predávajúci.

Formulár na vrátenie tovaru 

            (kliknuť na obálku)

_____________________________________________________________________

 

Reklamačný poriadok 

 

Reklamačný poriadok (záruka, zodpovednosť za vady,
reklamácie)

8.1. Kupujúci má právo na bezplatné odstránenie vady, včas a riadne, pokiaľ ide o vadu
tovaru, ktorú možno odstrániť. Povinnosťou predávajúceho je vadu bez zbytočného odkladu
odstrániť.

8.2. Namiesto odstránenia vady môže kupujúci požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada
týka len určitej súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, pokiaľ tým predávajúcemu nevzniknú
neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
8.3. Vymeniť vadný tovar za tovar bez vád môže predávajúci vždy, pokiaľ to kupujúcemu
nespôsobí závažné ťažkosti.
8.4. Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovaru mohol
riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od
kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné
vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší
počet vád tovar riadne užívať.
8.5. V prípade iných neodstrániteľných vád, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny
tovaru.
8.6. Predávajúci poučil kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622
Občianskeho zákonníka (bod 8.1. až 8.3. týchto obchodných a reklamačných podmienok)
a právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 623 Občianskeho zákonníka (bod 8.4. až 8.5. týchto
obchodných a reklamačných podmienok) tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamačné
podmienky na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal
možnosť si ich prečítať v čase pred odoslaním objednávky.
8.7. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť u predávajúceho alebo určenej osoby.
Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej
republiky.Informácie o servisných miestach a určených osobách pre záručný a pozáručný
servis poskytne predávajúci kupujúcemu na zadnej strane záručného listu alebo na požiadanie
telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

8.8. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok predávajúceho, teda
čl. 8. týchto obchodných a reklamačných podmienok. Kupujúci bol riadne oboznámený
s reklamačným poriadkom a informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru
vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv
v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona
Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej
len "Zákon") v čase pred uzavretím kúpnej zmluvy tak, že umiestnil tieto obchodné a
reklamačné podmienky na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho
a kupujúci mal možnosť si v čase pred odoslaním objednávky prečítať ich.
8.9. Na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na
internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sa vzťahuje reklamačný poriadok.
8.10. Pokiaľ tovar vykazuje vady, za ktoré zodpovedá výrobca, dodávateľ alebo predávajúci,
vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho, má kupujúci právo uplatniť si u
predávajúceho zodpovednosť za vady tovaru.

8.11. Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni
predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona tak, že doručí tovar do prevádzkarne
predávajúceho a doručí predávajúcemu prejav vôle kupujúceho uplatniť si svoje právo podľa
bodov 8.1. až 8.5. týchto obchodných a reklamačných podmienok (ďalej len „Oznámenie
o uplatnení reklamácie“) napr. vo forme vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie,
ktorý je umiestnený na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho.
Predávajúci odporúča tovar pri jeho zasielaní na reklamáciu poistiť. Zásielky na dobierku
predávajúci nepreberá. Kupujúci je povinný v Oznámení o uplatnení reklamácie pravdivo
uviesť všetky požadované informácie, najmä presne označiť druh a rozsah vady tovaru;
kupujúci zároveň uvedie, ktoré zo svojich práv vyplývajúcich z ust. § 622 a 633 Občianskeho
zákonníka uplatňuje. Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu aj u osoby oprávnenej
výrobcom tovaru na vykonávanie záručných opráv (ďalej len „určená osoba“). Zoznam
určených osôb je uvedený v záručnom liste alebo ho kupujúcemu zašle na jeho žiadosť
predávajúci.
8.12. Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa dá doručiť predávajúcemu začína
dňom, kedy sú splnené kumulatívne všetky nasledujúce podmienky:
a) doručenie oznámenia o uplatnení reklamácie kupujúcim, predávajúcemu
b) doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu alebo na to určenej osobe
c) doručenie prístupových kódov, hesiel a pod. k reklamovanému tovaru predávajúcemu, ak
sú tieto údaje nevyhnutné na riadne vybavenie reklamácie
8.13. Ak je predmetom reklamácie tovar, ktorý sa nedá objektívne doručiť predávajúcemu
alebo ktorý je pevne zabudovaný, kupujúci je okrem splnenia podmienok podľa bodov 8.12
písm. a) a c) týchto reklamačných a obchodných podmienok povinný poskytnúť všetku
potrebnú súčinnosť na vykonanie obhliadky reklamovaného tovaru predávajúcim alebo treťou
osobou určenou predávajúcim. Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa nedá
objektívne doručiť predávajúcemu alebo ktorý je pevne zabudovaný začína dňom, kedy bola
vykonaná obhliadka tovaru podľa prvej vety. Ak však predávajúci alebo ním určená tretia
osoba napriek poskytnutej potrebnej súčinnosti zo strany kupujúceho nezabezpečí vykonanie
obhliadky v primeranej lehote, najneskôr však do 10 dní od doručenia Oznámenia o uplatnení
reklamácie predávajúcemu, reklamačné konanie začína dňom doručenia Oznámenia
o uplatnení reklamácie predávajúcemu.
8.14. Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie
tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej
podobe, v ktorom je povinný presne označiť reklamované vady tovaru a ešte raz poučí
spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z bodu 8.1. až 8.3. týchto obchodných
a reklamačných podmienok (ust. § 622 Občianskeho zákonníka) a právach, ktoré mu
vyplývajú z bodu 8.4. až 8.5. týchto obchodných a reklamačných podmienok (ust. § 623
Občianskeho zákonníka). Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej
komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu
ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu,
najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie
sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným
spôsobom.
8.15. Kupujúci je oprávnený rozhodnúť sa, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. §
623 Občianskeho zákonníka uplatňuje a zároveň je povinný bezodkladne informáciu o svojom
rozhodnutí doručiť predávajúcemu. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv

v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje je predávajúci alebo určená
osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v
zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených
prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30
dní odo dňa doručenia reklamovaného tovaru. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie
predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno
reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo
dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má
spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.
8.16. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej
zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca
alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo
stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok
odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na
odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.
8.17. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy
a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení
reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci
tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie,
náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené
náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci
odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru,
môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná
doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova
uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky
s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
8.18. Kupujúci nemá právo uplatniť si právo zodpovednosti za vady, o ktorých bol
predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím
k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.
8.19. Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný bezvadný tovar
s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné
ťažkosti.
8.20. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru:
a) ak ide o zjavnú vadu, ktorú kupujúci mohol zistiť kontrolou zásielky pri doručení
tovaru a ktorú neoznámil zástupcovi predávajúcemu v súlade s bodom 5.8. týchto
reklamačných a obchodných podmienok,
b) ak kupujúci neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za vadu
tovaru do konca záručnej doby tovaru,
c) ak je vadou tovaru mechanické poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim,
d) ak vada tovaru vznikla používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú
svojou intenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému
prostrediu tovaru,
e) ak vada tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním
starostlivosti o tovar,

f) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo
používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými
zásadami obvyklého používania tovaru,
g) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo
nepredvídateľnými udalosťami,
h) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
i) ak vada tovaru vznikla neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou
či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
j) ak vada tovaru vznikla zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.
8.21. Povinnosťou predávajúceho je vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie
jedným z nasledujúcich spôsobov:
a) výmenou tovaru,
b) vrátením kúpnej ceny tovaru,
c) odovzdaním opraveného tovaru,
d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
e) písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
f) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.
8.22. Predávajúci je povinný o spôsobe určenia vybavenia reklamácie a o vybavení
reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia
reklamácie osobne, prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo
donáškovej služby. O výsledku vybavenia reklamácie bude predávajúci informovať
kupujúceho bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky alebo e-mailom
a zároveň mu bude spolu s tovarom, resp. prostredníctvom e-mailu doručený doklad
o vybavení reklamácie.
8.23. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa doručenia tovaru, pokiaľ nie je pre konkrétne
prípady stanovená záručná doba iná. Zasielané produkty športovej výživy, potraviny
v darčekových košoch a krmivá pre zvieratá majú dobu minimálnej trvanlivosti viac ako 2
mesiace pred dátumom spotreby, v prípade kratšej exspiračnej doby kontaktuje predávajúci
kupujúceho telefonicky, alebo e-mailom a zásielka je odoslaná iba so súhlasom kupujúceho.
8.24. V prípade záručnej opravy tovaru sa predlžuje záručná doba o čas, po ktorý kupujúci
nemohol požívať tovar.
8.25. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia
nového tovaru, ale iba na nový tovar. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci
doklad, na ktorom bude uvedená informácia o výmene tovaru, a prípadné ďalšie reklamácie sa
uplatňujú na základe kúpnej zmluvy a tohto reklamačného dokladu.
8.26. V prípade odstrániteľnej vady, bude reklamácia vybavená podľa rozhodnutia
kupujúceho podľa bodu 8.15. týchto reklamačných a obchodných podmienok nasledujúcim
spôsobom:
a) predávajúci vadný tovar vymení alebo
b) predávajúci zabezpečí odstránenie vady
8.27. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu a kupujúci neurčí bezodkladne podľa bodu 8.15. týchto
reklamačných a obchodných podmienok, akým spôsobom má byť reklamácia vybavená,
predávajúci reklamáciu vybaví odstránením vady.

8.28. Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú
odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby
mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia
kupujúceho podľa bodu 8.15. týchto reklamačných a obchodných podmienok reklamáciu
nasledujúcim spôsobom:
a) výmenou tovaru za iný funkčný tovar rovnakých alebo lepších technických
parametrov, alebo
b) v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu
vrátením kúpnej ceny za tovar.
8.29. V prípade neodstrániteľnej vady alebo viac krát opakovanej odstrániteľnej vady, alebo
pokiaľ ide o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktorá zamedzujú riadnemu užívaniu
tovaru ako bez vady a kupujúci bezodkladne neurčí podľa bodu 8.15. týchto reklamačných a
obchodných podmienok, akým spôsobom má byť reklamácia vybavená, predávajúci
reklamáciu vybaví výmenou tovaru za iný funkčný tovar rovnakých alebo lepších technických
parametrov.
8.30. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené v Oznámení o uplatnení
reklamácie a v potvrdení o uplatnení reklamácie tovaru podľa bodu 8.14. týchto reklamačných
a obchodných podmienok.
8.31. Pre účely reklamácie sa za viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt
jednej odstrániteľnej vady viac ako dva krát.
8.32. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt
viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.
8.33. Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie vady tovaru je po tom, ako využil
svoje právo a požiadal predávajúceho o odstránenie vady tovaru podľa bodu 8.1. týchto
reklamačných a obchodných podmienok skonzumované a bez ohľadu na výsledok reklamácie
už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú vadu (nie vadu rovnakého druhu)
uplatňovať reklamáciu opakovane.
8.34. Ustanovenia čl. 8 týchto reklamačných a obchodných podmienok výslovne neplatia pre
subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona 102/2014.